Privacyverklaring

Tamara Rood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Websites: 
https://www.tamararood.nl

Contactgegevens: 
de Valor LLC
8 The Green, Suite D
19901 Dover
Delaware
IBAN: BE71967382335869
06-57990722 
tamara@tamararood.nl

Tamara Rood is de Functionaris Gegevensbescherming van de betreffende websites. Zij is te bereiken via de hierboven vermelde contactgegevens.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, direct of via de webshop, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 • Voor- en achternaam
 • Aanhef 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld: door het afronden van een aankoop in de webshop waarbij automatisch een persoonlijk account voor je wordt aangemaakt, in (digitale) correspondentie en telefonisch.  
 • Locatiegegevens op landelijk niveau 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (lees: data die Google Analytics verzameld over jouw gedrag op onze sites) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst is gericht op zakelijke, meerderjarige bezoekers en heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tamara@tamararood.nl, dan verwijderen wij de data. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Voor het afhandelen van jouw bestelling en betaling.
 • Om jou een nieuwsbrief en/of aanbiedingen toe te sturen. 
 • Om contact met je op te nemen (telefonisch of e-mail) voor de uitvoering van de dienstverlening die wij zijn overeengekomen.  
 • Om jou te informeren over wijzigingen in ons aanbod, dienstverlening of (algemene) voorwaarden, die voor jou relevant kunnen zijn. 
 • Om een persoonlijk account voor jou aan te maken, nadat je een bestelling hebt geplaatst. 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om gedragsanalyses uit te voeren (op basis van Google Analytics data) naar aanleiding van bezoek op onze websites, zodat wij de websites, ons aanbod en jouw ervaring op onze sites kunnen optimaliseren. 
 • Tot slot, wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangiften en -audits.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij gebruiken technologie en software om efficiëntere werk- en leveringsprocessen mogelijk te maken, en blijven eindverantwoordelijk voor de relatie met onze klanten en website-bezoekers. Het kan helaas voorkomen dat op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten worden genomen die ongewenste gevolgen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tamararood.nl) tussen zit. Wij maken (in ieder geval) gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • HubSpot (contactformulieren, CRM en e-mails) 
 • Calendly (afsprakenagenda)
 • WooCommerce (webshop en het verwerken van bestellingen) 
 • WordPress (websites) 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Klantaccount en bijbehorende persoonsgegevens – tot klant opzegt  
 • Factuurinformatie – 5 jaar
 • Emailadressen (nieuwsbrief) – tot abonnee uitschrijft 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij  verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij andere bedrijven opdracht geven om jouw gegevens te verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen of login. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op de website van de Consumentbond vind je een stappenplan: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je, waar mogelijk, zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar tamara@tamararood.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via tamara@tamararood.nl