Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden de Valor LLC

1.          Toepasselijkheid

1.1.                Deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten via de website www.tamararood.nl

1.2.               Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de Valor LLC  (‘Tamara Rood’).

1.3.                Tamara Rood is gerechtigd deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden alleen voor de klanten die een community abonnement hebben afgenomen en worden een maand nadat Tamara Rood de klant per email heeft geïnformeerd over de wijziging van kracht. Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dient de klant het abonnement op te zeggen.

2.         Identiteit klant

2.1.               De producten en diensten op de website worden slechts aangeboden aan ondernemingen. Consumenten die de producten en/of diensten wensen af te nemen dienen geen orders via de website te plaatsen maar per e-mail (tamara@tamararood.nl)contact op te nemen met Tamara Rood.

3.         Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1.                Aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en kunnen binnen 2 werkdagen na acceptatie door de klant door Tamara Rood worden herroepen.

3.2.               Tenzij een aanbod door Tamara Rood wordt herroepen, komt een overeenkomst tot stand op het moment dat door Tamara Rood een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

1.          E-books

1.1.                De levering van een e-book vindt plaats binnen uiterlijk 2 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst door verzending van een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze e-mail bevat een instructie voor toegang tot een online platform waar het e-book kan worden gedownload. Mocht de klant geen e-mailbericht hebben ontvangen, dan dient de klant Tamara Rood daarover schriftelijk te informeren.

1.2.               Zodra de klant de e-mail met daarin de instructie voor toegang tot het online platform heeft ontvangen, kan de klant het e-book downloaden. Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen dient de apparatuur (bijv. laptop, telefoon, e-reader) van de klant waarop hij het e-book wenst te lezen, te beschikken over een PDF-reader. Tamara Rood is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze software.

1.3.                Een e-book is alleen bestemd voor gebruik door de klant. Het is de klant niet toegestaan om een e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verspreiden, reproduceren, verhuren, vergunnen met licentie of sub-licentie of op andere wijze over te dragen. In geval van schending van deze bepaling is de klant een direct opeisbare boete van EUR 1.000 verschuldigd, onverkort het recht van Tamara Rood om schadevergoeding te vorderen.

2.         Trainingen, coachingsgesprekken en community abonnementen

2.1.               Tamara Rood spant zich in om alle diensten op vakbekwame wijze en naar beste inzicht uit te voeren.

2.2.              De overeenkomst voor training en/of coachingsgesprekken kan niet door de klant worden opgezegd. Indien de klant geen gebruikmaakt van de training en/of  de coachingsgesprekken, vindt er geen restitutie plaats van de betaalde vergoeding.

2.3.               Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de trainingsinhoud, het studiemateriaal en andere bescheiden berust uitsluitend bij Tamara Rood (of de oorspronkelijk rechthebbende). Het is de klant niet toegestaan om voornoemde bescheiden geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter inzage of beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamara Rood. In geval van schending van deze bepaling is de klant een direct opeisbare boete van EUR 4.000 verschuldigd, onverkort het recht van Tamara Rood om schadevergoeding te vorderen.

2.4.              Alle opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd door Tamara Rood. Artikel 7:404 BW (‘opdrachtverlening met oog op persoon’) en artikel 7:404 lid 2 BW (‘hoofdelijke aansprakelijkheid meerdere opdrachtnemers’) zijn niet van toepassing.

Trainingen

2.5.               Tenzij specifiek anders is aangegeven worden trainingen uitsluitend online en on-demand gegeven en zijn deze ‘as is’. De klant kan geen verzoeken doen ten aanzien van de inhoud van de training.

2.6.              De klant krijgt na betaling uiterlijk binnen 2 dagen direct toegang tot de trainingsomgeving door middel van een e-mail die wordt verstuurd naar het door de klant opgegeven e-mailadres.  Deze e-mail bevat een instructie voor toegang tot een online platform waarbinnen de training gevolgd kan worden.

2.7.               De training blijft voor een periode van 24 maanden beschikbaar voor de klant, gerekend vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

2.8.              De training is alleen bestemd voor gebruik door de klant en mag door één persoon gevolgd worden. Indien de klant meerdere personen de training wil laten volgen, dienen meerdere trainingen te worden afgenomen.

Coachingsgesprekken

2.9.              De coachingsgesprekken vinden online plaats tussen alleen de klant en Tamara Rood. 

2.10.          De coachingsgesprekken dienen binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen plaats te vinden. De klant is verantwoordelijk voor het inplannen van de coachingsgesprekken.

2.11.            De klant heeft het recht om ieder coachingsgesprek éénmaal te verplaatsen, mits de klant het coachingsgesprek minimaal 24 uur van tevoren heeft geannuleerd. Indien geen tijdige annulering plaatsvindt, vervalt het coachingsgesprek zonder dat de klant recht heeft op restitutie van de betaalde vergoeding.

2.12.           Tamara Rood verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van coachingsgesprekken van de klant verkrijgt.

Community abonnementen

2.13.           Het abonnement gaat in op het moment van toegang tot het Community portaal en geldt voor de duur van één maand en wordt telkens aan het eind van de duur automatisch verlengd voor eenzelfde duur.

2.14.           De klant krijgt na betaling uiterlijk binnen 2 dagen direct toegang tot de Community omgeving.

2.15.           Het maandabonnement is op ieder moment opzegbaar door zowel de klant als Tamara Rood en gaat in op de eerste dag van de nieuwe abonnementsperiode.

2.16.           Het abonnement kan opgezegd worden door de klant door een e-mail te sturen naar tamara@tamararood.nl en door Tamara Rood door een email te sturen naar het bij Tamara Rood bekende emailadres van de klant.  

2.17.           De klant verleent aan Tamara Rood een niet-exclusieve, wereldwijd, royalty-vrije en eeuwigdurende licentie om de content die door de klant geplaatst wordt te gebruiken ten behoeve van de community (ook nadat het abonnement van de klant is geëindigd).

2.18.           De klant aanvaardt dat Tamara Rood het recht heeft om content van de klant op de Community te verwijderen en, na waarschuwing, het account van de klant te verwijderen indien de klant content plaatst die volgens Tamara Rood niet geschikt is voor de community, aanstootgevend of anderszins verwerpelijk is.

2.19.           Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de Community en andere bescheiden berust uitsluitend bij Tamara Rood (of de oorspronkelijk rechthebbende). Het is de klant niet toegestaan om voornoemde bescheiden geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter inzage of beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tamara Rood. In geval van schending van deze bepaling is de klant een direct opeisbare boete van EUR 4.000 verschuldigd, onverkort het recht van Tamara Rood om schadevergoeding te vorderen.

2.20.         De Community is alleen bestemd voor gebruik door de klant en mag door één persoon gevolgd worden. Indien de klant meerdere personen gebruik wil laten maken van de Community, dienen meerdere abonnementen afgenomen te worden.

1.             Aansprakelijkheid

1.1.                Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is de aansprakelijkheid van Tamara Rood beperkt tot de vergoeding die de klant onder de overeenkomst aan Tamara Rood verschuldigd is, verminderd met eventuele door Tamara Rood verschuldigde vergoedingen die voortvloeien uit ongedaanmakingsverbintenissen.

1.2.               De aan Tamara Rood verbonden personen (zoals bestuurders, werknemers en ingeschakelde ZZPers) kunnen zich op deze voorwaarden beroepen. Dit betreft een onherroepelijk derdenbeding.

1.3.                De klant vrijwaart Tamara Rood en de aan haar verbonden personen voor vorderingen van derden die verbandhouden met de overeenkomst tussen Tamara Rood en de klant en waarvoor in artikel 6.1 de aansprakelijkheid van Tamara Rood is beperkt.

2.            Toepasselijk recht & bevoegde rechter

2.1.               Op alle rechtsbetrekkingen tussen Tamara Rood en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. 

2.2.              Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.